^ TOP BACK

Ochrana osobných údajov – informácie pre dotknuté osoby

 

Právna úprava:

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej zákon)

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR)

 

Prevádzkovateľom  podľa § 5 písm. o) zákona je:

STAVOMONT Piešťany s.r.o., sídlo Krajinská 3, 921 01 Piešťany, IČO 36 220 671

Tel. kontakt: 033/7721801

e-mail: stavomont@stonline.sk

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu podľa § 44 zákona

 

Účel spracovania osobných údajov

- ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom umiestneným v prevádzkovej budove na Krajinskej 3 v Piešťanoch a kamerovým systému umiestneným v stredisku prevádzkovateľa na ul. Bodona v Piešťanoch

- evidencia a plnenie objednávok medzi prevádzkovateľom a Vami a výkon práva a povinností z nich vyplývajúcich

- uzatváranie zmlúv medzi prevádzkovateľom a Vami, ich evidencia a výkon práv a povinností z nich vyplývajúcich

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona – ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

- orgány činné v trestnom konaní, súd, exekútor, daňový úrad, iný oprávnený subjekt

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

- doba uchovávania záznamov kamerového systému je 15 dní, vo výnimočných prípadoch, napr. v prípade trestnoprávnej zodpovednosti do skončenia príslušného konania

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností, prípadne uplatňovaniu nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi prevádzkovateľom a Vami, po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu  v zmysle § 19 ods. 2 písm. f) zákona.

 

Práva dotknutej osoby:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na vymazanie osobných údajov

- na obmedzenie spracúvania osobných údajov

- namietať spracúvanie osobných údajov

- na prenosnosť osobných údajov

- odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

- podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov SR ak sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov